Formalności

–>Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne ! <–

Poniżej umieszczamy OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA:

OWU.ZLOBEK

W celu zapisania dziecka do naszego żłobka należy pobrać kartę zapisu dziecka, wypełnić ją, a następnie dostarczyć do żłobka, osobiście bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zlopolska@poczta.onet.pl

KARTA ZAPISU»

Zasady przyjmowania dzieci do Żłobka

  1. Ze świadczeń żłobka mogą korzystać dzieci zamieszkujące w Gminie Miejskiej Kraków.
  2. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – Za uprzednią zgodą Dyrektora, do 4 roku życia.
  3. W przypadku, gdy dziecko, które ukończyło 3 rok życia umieszczone jest w żłobku, rodzice tego dziecka, są zobowiązani do złożenia oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.
  4. Zapisy do żłobka przyjmowane są przez cały rok i przyjęcia odbywają się w miarę wolnych miejsc.
  5. Dzieci z rodzin objętych: Krakowską Kartą Rodzinną 3+, Krakowską Kartą N, jeżeli są  zaszczepione wg kalendarza szczepień, bądź ewentualnie posiadają długotrwałe odroczenie ze szczepienia z przyczyn zdrowotnych, przyjmowane są do żłobka poza kolejnością.
  6. Dzieci w żłobku zapisywane są do poszczególnych grup według zbliżonego wieku oraz rozwoju psychofizycznego.
  7. Liczba dzieci w grupie dostosowana jest do obowiązujących przepisów.

Obowiązki rodziców w zakresie rekrutacji

  1. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do złożenia obowiązującej Karty Zapisu dostępnej w placówce lub na stronie BIP Żłobka Samorządowego Nr 24 lub stronie internetowej żłobka.
  2. Wypełnioną i podpisaną kartę zapisu dziecka składa się do dyrektora żłobka: osobiście, listownie poprzez pocztę polską bądź za pośrednictwem e-maila: zlopolska@poczta.onet.pl
  3. Rodzic/opiekun prawny, jeśli posiada KKR 3+, lub KKR „N”, deklaruje jej posiadanie w karcie zapisu, a także przedstawia KKR dyrektorowi do wglądu.

 

Harmonogram dnia w żłobku:

6.00 – 8.15 przyjmowanie dzieci, zabawy dowolne, kontakty z Rodzicami

8.15 – 8.30 przygotowanie do pierwszego śniadania

8.30 – 9.00 pierwsze śniadanie, karmienie i pomoc dzieciom w samodzielnym posiłku,

9.00 – 9.15 toaleta – zabiegi higieniczne

9.15 – 10.00 zajęcia tematyczne, zabawy ruchowe

10.00 –10.15 drugie śniadanie

10.15 – 11.30 zajęcia tematyczne, zabawy ruchowe, toaleta – przygotowanie do obiadu

11.30 – 12.00 obiad

12.00 – 12.15 toaleta – zabiegi higieniczne, przygotowanie do leżakowania

12.15 – 14.00 leżakowanie

14.00 – 14.30 toaleta – zabiegi higieniczne

14.30 – 15.00 podwieczorek

15.00 – 17.00 zabawy dowolne,  odbieranie dzieci