Deklaracje

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności Żłobka Samorządowego Nr 24 w Krakowie. Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej.

Żłobek Samorządowy Nr 24 w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

1. mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
• cel linku nie jest odpowiednio określony,
• załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
• pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,

2. mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
• pochodzą z różnych źródeł,
• posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
• opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 22.09.2020
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Gęsiorska
 • E-mail: zlopolska@poczta.onet.pl
 • Telefon: 12 415 83 39

Procedura wnioskowo-skargowa:

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 • Teren placówki jest ogrodzony. Do budynku żłobka prowadzi główne wejście znajdujące się od strony ulicy Opolskiej. Aby wejść do budynku należy pokonać drzwi wejściowe ręcznie otwierane. 
 • W budynku na każdym poziomie (parter i I piętro) znajduje się korytarz z klatką schodową. Budynek nie posiada wind.
 • Wejście do żłobka jest ogólnodostępne w godzinach pracy żłobka.
 • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 • Do żłobka może wejść osoba z psem asystującym.
 • Parking dla samochodów osobowych znajduje się na terenie ogrodzonym żłobka. 
 • W żłobku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.